21:27 ICT Thứ tư, 24/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Hoàng Bá

Hoàng Bá Thiền-sư pháp danh Hy Vận, người tỉnh Phúc Kiến. Thủa nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu, trên trán có một bướu thịt giống hạt Châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Ngài là đệ tử nối Pháp của Tổ Bá Trượng và là thầy truyền Pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS DUC SON
TS NGUYET KHE

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh » Kinh Duy-ma-cật

Kinh Duy-ma-cật - phẩm Hạnh bồ-tát

Thứ tư - 03/04/2013 03:50 Xem: 1483
PHẨM HẠNH BỒ-T​ÁT 

Khi đó, Phật đang thuyết Pháp nơi vườn Am-la-thọ, vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm. Cả Chúng trong Hội đều hiện sắc vàng.

A-nan bạch Phật rằng : Thế-tôn ! Do nhân duyên gì mà có điềm lành ứng hiện như thế ?

Phật bảo A-nan : Ấy là Duy-ma-cật và Văn-thù cùng Đại-chúng cung kính vây quanh, khởi ý muốn đến, nên báo hiệu điềm lành trước.

Lúc ấy Duy-ma-cật nói với Văn-thù rằng : Hãy cùng đi gặp Phật để các Bồ-tát được cúng dường lễ bái thỉnh Pháp.

Văn-thù nói : Lành thay ! Nay chính là lúc nên đi.

Duy-ma-cật liền dùng thần lực đem cả Chúng cùng tòa sư tử để trên bàn tay phải, đến nơi Phật ở, rồi để xuống đất, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu theo hướng tay phải bảy vòng, nhất tâm hiệp chưởng đứng sang một bên. Các Bồ-tát, Đại-đệ-tử và Thích-phạm Tứ-thiên-vương v.v... Cả thảy liền xuống tòa, đảng lễ chân Phật, cũng đi quanh bảy vòng rồi đứng sang một bên.

Bấy giờ, Thế-tôn y theo lễ thường, hỏi thăm các Bồ-tát xong, bảo ngồi lại chỗ cũ. Cả chúng đều vâng lời. Khi Đại-chúng an tọa, Phật bảo Xá-lợi-phất :

- Ngươi có thấy thần lực tự tại của Bồ-tát đại sĩ làm đó chăng ?

- Vâng ! Con đã thấy.

- Ý ngươi thế nào ?

- Bạch Thế-tôn ! Con thấy những việc làm ấy bất khả tư nghì. Chẳng phải ý thức suy nghĩ có thể làm được.

Lúc ấy A-nan bạch Phật rằng :

- Thế-tôn ! Nay con ngửi mùi Hương xưa nay chưa từng có là hương gì ?

Phật bảo A-nan : Đây là mùi Hương từ lỗ chân lông của Bồ-tát cõi kia.

Khi ấy, Xá-lợi-phất nói với A-nan rằng : Lỗ chân lông của chúng tôi cũng ra mùi Hương này.

A-nan hỏi : Mùi Hương này từ đâu đến ?

Ðáp : Ðấy là Trưởng-giả Duy-ma-cật xin cơm thừa của Phật từ cõi Chúng Hương đem về. Ðại-chúng ăn nơi nhà Ngài, tất cả lỗ chân lông đều ra mùi Hương như thế.

A-nan hỏi Duy-ma-cật : Mùi Hương này giữ được bao lâu ?

Ðáp : Ðến khi tiêu cơm.

Hỏi : Cơm này bao lâu mới tiêu ?

Ðáp : Thế lực của cơm này đến bảy ngày mới tiêu. Lại nữa, A-nan, nếu là Thanh-văn chưa vào Chánh-vị, ăn cơm này rồi, đến khi vào Chánh-vị mới tiêu. Người đã vào Chánh-vị, ăn cơm này rồi, đến khi 'tâm được giải thoát' mới tiêu. Chưa phát tâm Đại-thừa, ăn cơm này rồi, đến khi phát tâm Đại-thừa cơm mới tiêu. Ðã phát tâm Đại-thừa, ăn cơm này rồi, đến khi đắc Vô-sanh-pháp-nhẫn mới tiêu. Ðã đắc Vô-sanh-pháp-nhẫn, ăn cơm này rồi, đến khi được một đời kế vị Phật mới tiêu. Ví như có thuốc gọi là Thượng-vị, kẻ uống thuốc này, những độc trong thân diệt hết rồi mới tiêu. Cơm này cũng thế, khi diệt hết tất cả độc phiền não rồi mới tiêu.

A-nan bạch Phật rằng : Thế-tôn ! Cơm Hương này hay làm Phật-sự như thế, thật chưa từng có.

Phật bảo : Ðúng thế ! Ðúng thế ! Ðúng thế ! A-nan. Có cõi Phật hoặc dùng ánh sáng của Phật mà làm Phật-sự. Hoặc nhờ các Bồ-tát mà làm Phật-sự. Hoặc dùng người huyễn của Phật hóa ra mà làm Phật-sự. Hoặc dùng quần áo, ngọa cụ của Phật mà làm Phật-sự. Hoặc dùng cây Bồ-đề mà làm Phật-sự. Hoặc dùng cơm ăn mà làm Phật-sự. Hoặc dùng vườn tược, lâu đài mà làm Phật-sự. Hoặc dùng ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẽ đẹp mà làm Phật-sự. Hoặc nhờ thân Phật mà làm Phật-sự. Hoặc dùng hư không mà làm Phật-sự. Như thế, tùy sự nhân duyên cảm ứng của mọi chúng sanh đều được vào Luật-hạnh.

Hoặc dùng các thí dụ như mộng huyễn, bóng vang, tượng trong gương, trăng dưới nước, dương-diệm v.v... mà làm Phật-sự. Hoặc có cõi Phật trong sạch tịch lặng, chẳng nói năng, chẳng khai-thị, vô thức vô tác, vô vi mà làm Phật-sự.

Như thế, A-nan ! Oai nghi và cử chỉ của chư Phật, phàm tất cả việc làm đều là Phật-sự. A-nan ! Vì có bốn loại Ma và tám mươi bốn ngàn cửa phiền não khiến chúng sanh bị lao nhọc, nên chư Phật dùng những Pháp này mà làm Phật-sự. Ấy gọi là pháp-môn 'Nhập Nhất Thiết Chư Phật'. Bồ-tát nhập Pháp-môn này, thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh chẳng cho là vui mừng, chẳng ham, chẳng khen. Thấy tất cả cõi Phật bất tịnh cũng chẳng lo buồn, chẳng ngại, chẳng chê. Ðối với chư Phật sanh tâm trong sạch vì sự hoan hỷ cung kính chưa từng có. Công đức bình đẳng của chư Phật, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện những cõi Phật như trên.

A-nan ! Ngươi thấy Quốc-độ của chư Phật, đất đai có số lượng, chứ hư không thì chẳng có số lượng. Cũng thế, Sắc-thân của chư Phật có số lượng, chứ trí huệ vô ngại thì chẳng có số lượng. A-nan ! Những sắc-thân của chư Phật như oai tướng, chủng tánh, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, sức vô sở úy, pháp bất cộng, đại từ đại bi, oai nghi, sở hành và thọ mạng thuyết Pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh nghiêm tịnh cõi Phật, đầy đủ Phật-pháp v.v... thảy đều chẳng khác. Nên gọi là Chánh-biến-tri, cũng gọi là Như-lai, cũng gọi là Ðại Giác.

A-nan ! Vô-thượng Bồ-đề của chư Phật, trí huệ biện tài bất khả tư nghì chẳng có hạn lượng. Nếu Ta rộng thuyết 'nghĩa ba câu' này, dù ngươi được thọ mạng bằng số kiếp cũng chẳng thể lãnh thọ hết. Dẫu cho tất cả chúng sanh trong 'Đại thiên thế giới' đều được đa văn bậc nhất như A-nan, đắc 'niệm tổng trì', những người đó thọ mạng bằng số kiếp cũng chẳng lãnh thọ hết.

A-nan bạch Phật rằng : Từ nay về sau, con chẳng dám tự cho là đa văn nữa.

Phật bảo A-nan : Chớ nên khởi tâm thối lui. Tại sao ? Ta nói ngươi đa văn bậc nhất trong hàng Thanh-văn, chứ chẳng phải trong hàng Bồ-tát. Hãy thôi, A-nan ! Người có Trí chẳng nên so sánh với bậc Bồ-tát. Biển sâu, vực thẳm còn có thể đo lường, chứ thiền định, trí huệ, tổng trì biện tài, tất cả công đức của Bồ-tát thì chẳng thể lường được. A-nan ! Các ngươi hãy bỏ qua sở hành của Bồ-tát, sức thần thông biến hóa trong nhất thời của Duy-ma-cật, tất cả hàng Nhị-thừa dầu trãi qua trăm nghìn kiếp tận sức biến hóa cũng chẳng làm được.

Bấy giờ, Bồ-tát cõi Chúng Hương chắp tay bạch Phật rằng :

- Thế-tôn ! Chúng con khi mới thấy cõi này, sanh tâm cho là thấp kém, nay tự hối trách, lìa bỏ tư tưởng ấy. Tại sao ? Phương-tiện của chư Phật bất khả tư nghì. Vì độ chúng sanh mà tùy cơ ứng hiện cõi Phật chẳng đồng. Bạch Thế-tôn ! Xin ban ít Pháp cho chúng con, để khi trở về cõi kia được tưởng nhớ Như-lai.

Phật bảo các Bồ-tát : Có pháp-môn 'Hữu tận, vô tận giải thoát' các ngươi nên học.

Sao gọi là Hữu tận ? Ấy là pháp Hữu vi; Sao gọi là Vô tận ? Ấy là pháp Vô vi. Bồ-tát thì 'chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi'.

- Thế nào là chẳng tận hữu vi ?Ấy là chẳng lìa đại từ, chẳng bỏ đại bi, thân tâm phát khởi Nhất-thiết-trí mà chẳng tạm quên, giáo hóa chúng sanh mà chẳng nhàm chán. Thường tùy thuận nơi hạnh tứ nhiếp, hộ trì Chánh-pháp chẳng tiếc thân mạng, vun trồng thiện căn chẳng có nhàm mỏi, nguyện thường an trụ nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp chẳng giãi đãi, thuyết pháp chẳng bỏn xẻn, siêng năng cúng dường chư Phật, vào nơi sanh tử mà vô sở úy. Ðối với những việc vinh nhục tâm chẳng buồn vui, kính người học như Phật mà chẳng khinh sơ học, khiến kẻ đọa nơi phiền não phát khởi Chánh-niệm. Ðối với sự xa lìa lợi lạc chẳng cho là quý, chẳng thích vui của mình, tùy hỷ vui của người. Nơi Thiền-định tưởng như Địa-ngục, nơi sanh tử tưởng như vườn hoa. Gặp kẻ cầu xin tưởng như bậc Thầy. Xả bỏ tất cả tưởng như đầy đủ Nhất-thiết-trí. Gặp kẻ phá giới khởi tâm cứu độ. Xem pháp Ba-la-mật tưởng như cha mẹ mình, xem pháp trợ đạo tưởng như quyến thuộc mình. Phát khởi thiện căn chẳng có ngằn mé. Dùng những việc nghiêm tịnh của các cõi Phật để thành tựu cõi Phật mình. Ðầy đủ tướng tốt, Pháp-thí vô hạn, tịnh thân khẩu ý,trừ tất cả ác, đầy đủ trí dũng nên chẳng sợ sanh tử lâu dài. Nghe vô lượng công đức của Phật mà chí nguyện chẳng mỏi. Dùng gươm trí huệ phá giặc phiền não. Ra vào sanh tử gánh vác chúng sanh khiến được giải thoát. Dùng Đại-tinh-tấn hàng phục bọn Ma. Thường cầu 'vô niệm trí huệ thật tướng'. Hành thiểu dục tri túc mà chẳng bỏ pháp thế gian. Tùy thuận thế tục mà chẳng hoại oai nghi. Dùng thần thông trí huệ dẫn dắt chúng sanh. Ðắc 'niệm tổng trì', việc nghe chẳng quên, khéo phân biệt căn cơ, đoạn dứt nghi hoặc của chúng sanh, dùng biện tài thuyết Pháp, diễn thuyết vô ngại, hành nơi thập thiện, thọ phước Trời người, tu tứ vô lượng, khuyến thỉnh thuyết Pháp, mở đường Phạm-thiên. Tùy ý tán thán, đắc âm thanh Phật, thân khẩu ý thiện, đắc Phật oai nghi, thâm nhập thiện pháp, Tăng-hạnh thù thắng, dùng giáo Pháp-đại-thừa thành tựu Bồ-tát-tăng, tâm chẳng buông lung, việc thiện chẳng mất. Hành pháp như thế gọi là 'Bồ-tát chẳng tận hữu vi'.

Thế nào là Bồ-tát chẳng trụ vô vi ? Ấy là tu học 'quán không' mà chẳng chứng 'pháp không'. Tu học 'vô tướng vô tác' mà chẳng chứng vô tướng vô tác. 'Quán vô khởi' mà chẳng chứng vô khởi. 'Quán pháp vô thường' mà chẳng chán pháp thiện. 'Quán thế gian khổ' mà chẳng ghét sanh tử. 'Quán pháp vô ngã' mà dạy người chẳng thôi. 'Quán pháp tịch diệt' mà chẳng diệt hẳn. 'Quán pháp xa lìa' mà thân tâm tu thiện. 'Quán pháp chẳng chỗ về' mà về nơi thiện pháp. 'Quán pháp vô sanh' mà dùng pháp sanh gánh vác tất cả. 'Quán pháp vô lậu' mà chẳng dứt tập lậu. 'Quán vô sở hành' mà dùng pháp hành giáo hóa chúng sanh. 'Quán pháp hư vô' mà chẳng bỏ đại bi. 'Quán ngôi pháp Chánh' mà chẳng theo Tiểu-thừa thủ chứng. 'Quán pháp hư vọng chẳng bền, vô nhân, vô chủ, vô tướng' vì bổn nguyện chưa mãn mà vẫn tu phước đức, thiền định. trí huệ. Tu pháp như thế gọi là 'Bồ-tát chẳng trụ vô vi'.

Lại nữa, vì sẵn đủ phước đức nên chẳng trụ vô vi, sẵn đủ trí huệ nên chẳng tận hữu vi. Vì đại từ đại bi nên chẳng trụ vô vi, vì thỏa mãn bản nguyện nên chẳng tận hữu vi. Vì tu tập pháp thuốc nên chẳng trụ vô vi, tùy bệnh cho thuốc nên chẳng tận hữu vi. Biết bệnh chúng sanh nên chẳng trụ vô vi, diệt bệnh chúng sanh nên chẳng tận hữu vi. Các Chánh-sĩ ! Bồ-tát tu theo Pháp này thì chẳng tận hữu vi, chẳng trụ vô vi. Ấy gọi là 'Pháp-môn Tận, Vô Tận Giải Thoát' các ngươi nên học.

Bấy giờ, những Bồ-tát cõi kia nghe được Pháp này đều rất vui mừng, dùng Diệu-hoa đủ các màu sắc và mùi hương rãi khắp cõi 'Đại thiên thế giới' cúng dường Phật và Kinh-pháp này, cùng các Bồ-tát rồi đảnh lễ chân Phật, tán thán việc chưa từng có rằng Phật Thích-ca khéo hành phương tiện nơi cõi này.

Nói xong bỗng biến mất, trở về cõi Chúng Hương.

>> Phẩm Bất động. 

 

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Tông Phong Tàng Thư

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn