16:47 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Đại Huệ

Đại Huệ Thiền-sư (1088 - 1163) đời thứ 12 phái Lâm Tế là một Thiền-sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc Sĩ-phu, Quan lại triều đình từ Thừa-tướng, Thượng-thư... đều quy y học thiền với Ngài và có nhiều người đã được Chứng-ngộ. Ngữ-lục...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

HUE NANG
TS NGUYET KHE
TS DUC SON

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Kinh » Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm - Quyển 5 (tt)

Chủ nhật - 07/04/2013 01:27 Xem: 1529
phần sau
*****

48. Thập Bát GiớiViên Thông.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo khắp chư Đại Bồ-tát và hàng vô lậu Đại A-la-hán trong Chúng rằng :

- Các ngươi là hàng Bồ-tát và A-la-hán trong pháp Ta, đã chứng quả vô học, nay ta hỏi các ngươi : Trong lúc mới phát tâm, nơi thập bát Giới, ở Giới nào mà ngộ được viên thông và do phương tiện gì được vào Tam-ma-địa.

Kiều-trần-như trong nhóm năm vị Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng :

- Con ở Lộc-uyển và Kê-viên được lời dạy của Phật khi mới thành đạo, do âm thanh Phật ngộ Tứ Thánh Đế. Khi đó, Phật hỏi các Tỳ-kheo, con là người ngộ giải trước tiên, Như-lai ấn chứng cho con tên là A-nhã-đa (ngộ giải), được Diệu-âm mật viên. Con do âm thanh mà đắc quả A-la-hán, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì Âm Thanh là hơn cả.

Ưu-ba-ni-sa-đà liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con cũng được lời dạy của Phật khi mới thành đạo, con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ các tánh sắc đều là bất tịnh như xác chết, xương cốt thúi mục hóa ra vi trần, rồi cuối cùng trở thành hư không. Sắc và Không cả hai vốn chẳng có nên thành đạo vô học. Như-lai ấn chứng cho con tên là Ni-sa-đà (Tánh Không), tướng trần đã sạch, thì Diệu-sắc mật viên. Con do sắc tướng mà đắc quả A-la-hán, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì Sắc Tướng là hơn cả.

Hương Nghiêm Đồng Tử liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con nghe Như-lai dạy quán các tướng hữu vi, khi về Trai-đường tĩnh tọa, đang lúc thiền quán, thấy các Tỳ-kheo đốt hương trầm thủy, mùi hương lặng lẽ bay vào lỗ mũi. Con quán mùi hương này phi gỗ phi không, phi khói phi lửa, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, do đó, ý căn tiêu diệt, phát minh vô lậu, Như-lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm, hương trần đã diệt thì Diệu-hương mật viên. Con do hương nghiêm đắc quả A-la-hán, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì Hương Trần là hơn cả. 

Hai vị Pháp-vương-tử Dược Vương và Dược Thượng, cùng với năm trăm Phạn Thiên trong Hội, liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Chúng con làm lương y nơi thế gian nhiều kiếp từ vô thỉ, trong miệng từng nếm những cỏ cây, kim thạch trong cõi Ta-bà này, đến mười vạn tám ngàn thứ, nên biết hết các vị đắng, chua, mặn, lạt, ngọt, cay v.v... và sự biến đổi của các vật hòa hợp hay tự sanh, là tánh thuốc nóng hay mát, có độc hay chẳng độc, thảy đều biết cả. Từ khi phụng sự Như-lai, rõ biết tánh vị phi không phi hữu, phi tức thân tâm, phi lìa thân tâm, do phân biệt bản nhân của vị trần mà khai ngộ, được Phật ấn chứng cho anh em chúng con cái danh hiệu Dược Vương và Dược Thượng Bồ-tát; nay ở trong Hội này, làm Pháp-vương-tử. Chúng con do vị trần mà giác ngộ lên bậc Bồ-tát, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của chúng con, thì Vị Trần là hơn cả.

Bạt-đà-bà-la cùng các bạn mười sáu Đại Sĩ liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Chúng con trước kia ở nơi Phật Oai Âm Vương nghe Pháp rồi xuất gia, đến giờ tắm, chúng con theo lệ vào phòng tắm, bỗng ngộ tánh nước đã chẳng rửa bụi, cũng chẳng rửa thân, khoảng giữa an nhiên, vốn vô sở đắc. Cho đến hôm nay theo Phật xuất gia, vì sự huân tập từ xưa chẳng quên, khiến đắc quả vô học, Như-lai đặt tên con là Bạt-đà-bà-la (Hiền Hộ) do phát minh Diệu-xúc, thành Pháp-vương-tử, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con thì Xúc Trần là hơn cả.

Ma-ha-ca-diếp và Tử Kim Quang Tỳ-kheo-ni liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Kiếp xưa, trong cõi này có Phật Nhật Nguyệt Đăng ra đời, con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ, con thắp đèn liên tục cúng dường Xá-lợi, lại lấy vàng Tử Kim Quang tô thếp hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời đời kiếp kiếp, thân thể thường viên mãn sáng ngời như vàng Tử Kim Quang. Tử Kim Quang Tỳ-kheo-ni này, tức quyến thuộc cùng phát tâm khi xưa của con.

- Con quán thế gian, lục trần đều biến hoại, chỉ y theo pháp Không Tịch, tuDiệt-tận-định, thì thân tâm mới có thể trải qua trăm ngàn kiếp như búng ngón tay. Con do quán Pháp Không đắc quả A-la-hán. Thế Tôn khen con tu hạnh đầu đà bậc nhất, Diệu-pháp sáng tỏ, tiêu diệt phiền não, Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì Pháp Trần là hơn cả.

A-na-luật-đà liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Lúc con mới xuất gia, thường ham nằm ngủ. Như-lai quở con là loài súc sinh, nghe lời Phật quở, con khóc lóc tự trách, suốt bảy ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Thế Tôn dạy con tu pháp "Lạc Kiến Chiếu Minh Kim Cang Tam Muội" chẳng nhờ con mắt, xem thấy mười phương rỗng suốt như trái cây trong bàn tay; Như-lai ấn chứng cho con đắc quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, thì 'xoay cái Thấy trở về Bản-tánh' là hơn cả.

Châu-lợi-bàn-đặc-ca liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con kém trí nhớ, chẳng thể tụng trì, khi mới gặp Phật, nghe Pháp rồi xuất gia, con cố nhớ một câu kệ của Như-lai, trong một trăm ngày mà chẳng thuộc lòng, hễ nhớ trước thì quên sau, nhớ sau thì quên trước, Phật thương xót con ngu muội, dạy con an cư, tu Sổ Tức Quán. Con quán hơi thở đến chỗ cùng tột, thấy các hành tướng vi tế dời đổi từng sát-na nơi sanh, trụ, dị, diệt, tâm con bỗng ngộ, được đại vô ngại, cho đến phiền não dứt sạch, đắc quả A-la-hán, trước pháp tọa của Phật, được ấn chứng thành bậc vô học. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, thì 'xoay hơi thở trở về Tánh-không' là hơn cả.

Kiều-phạm-bạt-đề liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con có khẩu nghiệp khinh rẻ Sa-môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai như trâu, Như-lai dạy con Pháp-môn : "Nhất Vị Thanh Tịnh Tâm Địa". Con quán tánh biết vị chẳng phải thân thể, chẳng phải ngoại vật, ngay đó được siêu thoát những tập khí thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài lìa bỏ thế giới, xa lìa Tam-giới như chim sổ lồng, lìa cấu tiêu trần, pháp nhãn thanh tịnh, đắc quả A-la-hán. Như-lai ấn chứng cho con lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì 'xoay cái Biết Vị trở về Tự-tánh' là hơn cả.

Tất-lăng-già-bà-ta liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Khi con mới phát tâm theo Phật, thường nghe Như-lai dạy về những việc chẳng vui trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, đang suy nghĩ Pháp-môn, bất giác bị gai góc đâm vào chân, cả thân đau đớn con nghĩ : Có cái năng biết mới biết sự đau đớn này; dù biết đau đớn, nhưng bản giác trong sạch, vốn chẳng có năng đau và sở đau. Con lại suy nghĩ : Một thân đâu thể có hai giác ? (năng giác và sở giác). Nhiếp niệm chưa bao lâu, thân tâm bỗng thành không tịch, trong 21 ngày, các tập khí phiền não đều dứt sạch, đắc quả A-la-hán. Như-lai ấn chứng cho con lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì 'quên Thân thuần Giác' là hơn cả.

Tu-bồ-đề liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con từ nhiều kiếp đến nay, tâm được vô ngại, tự nhớ thọ sanh nhiều đời như Hằng-sa; lúc còn trong thai đã biết tánh Không Tịch, cũng khiến chúng sanh chứng được tánh Không, như thế cho đến mười phương đều thành tánh Không. Nhờ Như-lai phát minh Giác-tánh Chơn-không, nên tánh Không được sáng tỏ, đắc quả A-la-hán, đốn nhập tánh Không sáng tỏ của Biển Giác, đồng Tri-kiến-phật, được ấn chứng thành bậc vô học, về giải thoát tánh Không, con là bậc nhất, Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con thì chư tướng phi tướng, cả năng phi và sở phi đều sạch, 'xoay Pháp về tánh Không' là hơn cả.

Xá-lợi-phất liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con từ nhiều kiếp đến nay, tánh Kiến của bản tâm trong sạch, thọ sanh nhiều đời như Hằng-sa, đối với các pháp biến hóa của thế gian và xuất thế gian, hễ thấy liền thông suốt, được chẳng ngăn ngại. Con ở giữa đường gặp anh em Ca-diếp-ba thuyết nghĩa nhân duyên, ngộ tâm chẳng bờ bến. Con theo Phật xuất gia, giác ngộ tánh Kiến sáng tỏ, được đại vô úy, đắc quả A-la-hán, do Pháp-âm của Như-lai hóa sanh, làm Trưởng-tử của Phật. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của con, thì 'tánh Kiến của Bản-tâm sáng tỏ, sự sáng tỏ đến chỗ cùng cựcđồng Tri-kiến-phật' là hơn cả.

Phổ Hiền Bồ-tát liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con đã từng làm Pháp-vương-tử cho Hằng-sa Như-lai, mười phương Như-lai dạy những đệ tử có căn cơ Bồ-tát, tu hạnh Phổ Hiền, hạnh đó theo con mà lập tên. Thế Tôn, con dùngtánh Văn của Bản-tâm, phân biệt tất cả tri kiến của chúng sanh. Nếu ở phương khác, ngoài Hằng-sa thế giới, mỗi thế giới đều có chúng sanh phát tâm theo hạnh Phổ Hiền, thì liền trong lúc đó con cỡi voi sáu ngà, phân thân thành trăm ngàn, đồng thời đến mọi nơi, dẫu cho họ nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được con, con cũng thầm xoa đầu họ, ủng hộ an ủi, khiến cho họ được thành tựu hạnh nguyện. Phật hỏi về viên thông, nơi bản nhân của con thì 'tánh Văn của Bản-tâm sáng tỏ, phân biệt tự tại' là hơn cả.

Tôn-đà-la-nan-đà liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Lúc con mới theo Phật xuất gia, dù giữ đủ Giới-luật, nhưng với pháp Tam-ma-địa, tâm thường tán loạn, chưa được vô lậu. Thế Tôn dạy con và Câu-si-la quán nơi chót mũi, lúc con mới bắt đầu tu quán này, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ra vào như khói, thân tâm sáng tỏ, chiếu khắp thế giới thành rỗng không, trong sạch như lưu ly; tướng khói dần dần tiêu tan, hơi thở hóathành màu trắng, tâm được khai ngộ, tập khí dứt sạch, những hơi thở ra vào hóathành ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, đắc quả A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho con sẽ được Bồ-đề. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán Sổ Tức, tiêu diệt hơi thở, Quán lâu phát minh sáng tỏ, dứt sạch phiền não' là hơn cả.

Phú-lâu-na liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con từ nhiều kiếp đến nay, được biện tài vô ngại, thuyết pháp Khổ Không, thông đạt thật tướng, như thế cho đến Pháp-môn bí mật của Hằng-sa Như-lai, đều vi diệu khai-thị cho chúng sanh được sức vô úy. Thế Tôn biết con có biện tài lớn, dạy con dùng âm thanh giúp Phật chuyển Pháp-luân, hoằng dương Chánh-pháp. Con do thuyết Pháp, đắc quả A-la-hán. Thế Tôn ấn chứng cho con thuyết Pháp bậc nhất. Phật hỏi về viên thông, con do 'Pháp-âm hàng phục Tà-ma Ngoại-đạo, tiêu diệt tập khí phiền não' là hơn cả.

Ưu-ba-ly liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con theo Phật vượt thành xuất gia. Như-lai sáu năm khổ hạnh, hàng phục Tà-ma, chế phục Ngoại-đạo, giải thoát tham dục phiền não của thế gian, tất cả con đều đích thân được thấy. Phật dạy con trì Giới, cho đến ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, các Tánh Nghiệp và Giá Nghiệp thảy đều trong sạch, thân tâm tịch diệt, đắc quả A-la-hán. Con là người điều hành kỷ luật trong Chúng. Thế Tôn ấn chứng cho con tu thân trì Giới bậc nhất. Phật hỏi về viên thông, con do 'Trì Thân, thì Thân được tự tại, lần đến trì Tâm, Tâm được thông suốt, rồi cả Thân Tâm đều thông triệt' là hơn cả.

Mục-kiền-liên liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Trước kia con khất thực giữa đường, gặp ba anh em Ca-diếp-ba là : Ưu-lâu-tần-loa, Già-gia và Na-đề, giảng về nghĩa nhân duyên thâm sâu của Như-lai, con liền phát tâm, được đại thông đạt. Như-lai ban cho con áo Cà-sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng, con đi khắp mười phương được chẳng ngăn ngại, phát ra thần thông là bậc nhất, đắc quả A-la-hán. Chẳng những Thế Tôn, cả mười phương Như-lai đều khen thần lực con sáng tỏ trong sạch, tự tại vô úy. Phật hỏi về viên thông, con do 'xoay Ý-thức lăng xăng, trở về tịch lặng, nên Diệu-tâm sáng tỏ, như lắng nước đục lâu thành trong sáng' là hơn cả.

Ô-xô-sắt-ma chắp tay đảnh lễ bạch Phật :

- Con thường nhớ những kiếp xưa, tánh hay tham dục. Lúc ấy có Phật KhôngVương ra đời, nói người đa dâm như đống lửa hồng, dạy con quán khắp hơi lạnh và nóng trong cơ thể, ánh sáng Tự-tánh lặng đứng nơi trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí huệ, từ đó chư Phật đều gọi con là Hỏa Đầu. Con nhờ sức "Hỏa Quang Tam Muội", đắc quả A-la-hán; trong tâm phát đại nguyện, chư Phật thành đạo, con sẽ làm lực sĩ, uốn dẹp bọn Tà-ma. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán hơi ấm nơi Thân Tâm lưu thông chẳng ngại, phiền não dứt sạch, sanh lửa Trí-huệ, chứng Vô Thượng Giác' là hơn cả.

Trì Địa Bồ-tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con nhớ kiếp xưa, khi Phật Phổ Quang ra đời, con làm Tỳ-kheo, thường hay sửa sang những đoạn đường, bến nước, nơi gập ghềnh, lồi lõm làm cản trở xe cộ, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, siêng năng chịu cực, trải qua nhiều đời Phật. Hoặc có chúng sanh ở nơi chợ búa cần người mang đồ, con liền mang giúp đến nơi đến chốn mà chẳng lấy tiền. Khi Phật Tỳ-xá-phù ra đời, nhằm lúc đói kém, con cõng giúp người, chẳng kể xa gần, chỉ lấy một xu; hoặc có xe trâu bị sa xuống bùn lầy, con dùng thần lực xô kéo, khiến ra khỏi khổ não. Thuở đó, Vua thiết Trai cúng dường Phật, con bèn sửa đường, chờ Phật đi qua, Tỳ-xá Như-lai xoa đỉnh đầu con và bảo rằng : "Nên bình tam địa, thì tất cả địa trên thế giới đều bình". Con liền khai ngộ, thấu vi trần của thân thể với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều chẳng sai biệt; vi trần tựtánh Không, nên mỗi mỗi chẳng đụng chạm nhau, cho đến binh lính giao chiến cũng chẳng đụng chạm. Con do pháp tánh ngộ Vô Sanh Nhẫn, đắc quả A-la-hán, hồi tâm hướng Đại-thừa, vào ngôi vị Bồ-tát, nghe chư Phật khai diễn Diệu-pháp Liên Hoa, nhập Tri-kiến-phật, con được chứng minh là bậc Thượng-thủ. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán thân thể và thế giới hai thứ vi trần chẳng sai biệt, vốn là Như-lai-tạng, do hư vọng phát ra cảnh trần; trần tiêu thì Trí hiện, thành Vô Thượng Đạo' là hơn cả.

Nguyệt Quang Đồng Tử liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con nhớ Hằng-sa kiếp trước, có Phật Thủy Thiên ra đời, dạy chư Bồ-tát tu tập Thủy Quán, vào Tam-ma-địa. Con quán tánh Thủy trong thân từ nước mũi, nước bọt, cho đến các thứ dịch vị, tinh huyết, đại tiểu tiện, lưu chuyển trong thân, đều đồng một tánh thủy, thấy nước trong thân cùng nước các bể Hương Thủy của Liên Hoa Tạng Thế Giới đều chẳng khác.

- Khi con mới tu thành quán này, tuy được thấy nước, chưa được quên thân. Lúc ấy, con là Tỳ-kheo tọa thiền trong phòng, đệ tử con từ cửa sổ nhìn vào, thấy nước trong đầy khắp phòng, nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miểng ngói ném vào nước phát ra tiếng, thích thú bỏ đi, khi con xuất định, liền thấy đau tim như Xá-lợi-phất bị quỷ Vi Hại đập. Con tự nghĩ : Nay con đã đắc quả A-la-hán, lìa khỏi bệnh duyên đã lâu, sao bỗng bị đau tim, chẳng lẽ đã bị lui sụt chăng ? Lúc bấy giờ, đệ tử đến kể lại việc trên, con mới bảo nó sau này nếu lại thấy nước thì nên mở cửa, vào lấy miểng ngói ra. Đệ tử vâng lời, khi con nhập định, nó lại thấy nước với miểng ngói rõ ràng, liền mở cửa lấy ra, sau đó con xuất định thì thân thể lại được như cũ.

- Con trải qua nhiều đời, gặp vô số Phật, đến đời Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như-lai thì con mới được quên thân. Từ đó, cả thân đều hóathành nước, cùng với nước các bể Hương Thủy nơi mười phương thế giới đồng một tánh Chơn-không, chẳng hai chẳng khác; nay ở nơi Như-lai, được danh hiệu là Đồng Chơn, dự hội Bồ-tát. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán tánh Nước một mực lưu thông, được Vô-sanh-nhẫn, Bồ-đề viên mãn' là hơn cả.

Lưu Ly Quang Pháp-vương-tử liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật :

- Con nhớ Hằng-sa kiếp trước, có Phật Vô Lượng Thanh ra đời, khai-thị Bản-giác diệu minh cho hàng Bồ-tát, dạy quán thế giới và thân chúng sanh đều theo sức gió của vọng duyên xoay chuyển.

- Bấy giờ, con quán sự an lập của không gian, sự động chuyển của thời gian, hành động của thân thể, sự động tịnh của tâm niệm, những cái động ấy đều chẳng hai chẳng khác. Lúc đó, con liền giác ngộ tánh của những thứ động ấy, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, mười phương vô số điên đảo chúng sanh đều đồng một hư vọng, như vậy cho đến tất cả chúng sanh trong một Tam thiên đại thiên thế giới, giống như hàng trăm con muỗi đựng trong bình, vo ve kêu ầm, ở nơi nhỏ hẹp phát ra náo loạn. Con gặp Phật chưa bao lâu, được Vô Sanh Nhẫn, lúc bấy giờ khai ngộ, thấy cõi Phật Đông Phương Bất Động, làm Pháp-vương-tử, phụng sự mười phương Phật, thân tâm phát ra ánh sáng, thấu triệt chẳng ngại. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán sức gió chẳng nơi nương tựa, ngộ Tâm Bồ-đề, vào Tam-ma-địa, khế hợp với Diệu-tâm của mười phương Phật' là hơn cả.

Hư Không Tạng Bồ-tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con cùng Như-lai chứng vô biên thân nơi Phật Định Quang. Lúc ấy, tay con cầm bốn hạt châu lớn, chiếu sáng mười phương vô số Phật-sát đều hóathành hư không, lại ở nơi tự tâm hiện Đại-viên-cảnh, hào quang vi diệu, soi khắp Liên Hoa Tạng Thế Giới và tận mười phương hư không, đều vào trong Viên Cảnh, xen nhập thân con, như xen vào hư không, chẳng ngăn ngại nhau. Thân con hay vào vô số quốc độ, tùy thuận đại thần lực, rộng làm Phật-sự. Con quán tứ Đại chẳng nơi nương tựa, vọng tưởng, sanh diệt, với hư không và cõi Phật vốn đồng, do phát minh tánh đồng, đắc Vô-sanh-nhẫn. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán hư không vô biên, vào Tam-ma-địa, Diệu-lực sáng tỏ' là hơn cả.

Di Lặc Bồ-tát liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con nhớ vô số kiếp trước, có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời, con dù theo Phật xuất gia, còn ham danh dự thế gian, ưa giao du với các quý tộc. Lúc ấy, Thế Tôn dạy con tu tập Duy Tâm Thức Định, vào Tam-ma-địa. Từ nhiều kiếp đến nay, dùng Tam-muội này phụng sự Hằng-sa chư Phật, sự ham cầu danh dự đã dứt sạch. Đến đời Phật Nhiên Đăng, con mới được thành "Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam Muội", ngộ các pháp dơ, sạch, có, không, nơi tất cả cõi Phật đều do Tâm-thức biến hiện.

- Thế Tôn ! Vì con ngộ 'duy Tâm-thức' như thế, nên từ tánh Thức hiện ra vô số Như-lai, nay được thọ ký sẽ thừa kế ngôi Phật ở cõi này. Phật hỏi về viên thông, con do 'Quán mười phương duy Thức, Tâm-thức sáng tỏ, chứng nhập Viên-thành-thật, xa lìa tánh Y-tha-khởi và Biến-kế-chấp, đắc Vô-sanh-nhẫn' là hơn cả.

LƯỢC GIẢI

Từ bắt đầu tu tập Duy Tâm Thức Định, đến khi thành "Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam Muội" tức là đã chuyển Thức thành Trí, nên nói vào Viên-thành-thật. Khi chưa chuyển Thức, còn bị cảnh buộc, gọi là Biến-kế-chấp; phá được Biến-kế-chấp còn bị pháp buộc, gọi là chấp Y-tha-khởi.

Ham danh dự thế gian, thích giao du với quý tộc, là cái tướng Biến-kế-chấp : Sự ham cầu danh dự của thế gian đã dứt sạch, là cái tướng chấpY-tha-khởi. Đến khi liễu ngộ tất cả 'duy tâm thức' nên thức tánh hiện ra vô số Như-lai, ấy là tướng Viên-thành-thật vậy.

Kinh Giải Thâm Mật có nói : Người mắt nhặm như Biến-kế-chấp, hiện màu xanh, vàng như Y-tha-khởi, con mắt trong sáng như Viên-thành-thật vậy.

*****

Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ-tát đồng tu, liền đứng dậy, đảnh lễ bạch Phật :

- Con nhớ Hằng-sa kiếp trước, có Phật Vô Lượng Quang ra đời, thuở đó, mười hai vị Như-lai kế nhau thành Phật trong một kiếp. Vị Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhựt Nguyệt Quang, dạy con tu "Niệm Phật Tam Muội", ví như có người thì chuyên nhớ, người thì chuyên quên, nếu hai người ấy nhớ nhau, không kể gặp hay chẳng gặp, thấy mặt hay chẳng thấy; cứ nhớ mãi sâu vào tâm niệm, cho đến đời này, đời khác, thì như hình với bóng, chẳng cách xa nhau.

- Mười phương Như-lai tưởng nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh thì dù nhớ cũng chẳng làm gì được; nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con chẳng xa cách. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện nay hay về sau nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng nhờ phương tiện, tâm tự khai ngộ, như người ướp hương thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm. Bản nhân của con là dùng tâm niệm Phật, đắc Vô-sanh-nhẫn, nay ở cõi này tiếp dẫn người niệm Phật về cõi Tịnh-độ. Phật hỏi con về viên thông, con do 'Nhiếp cả lục Căn, Tịnh niệm tương tục vào Tam-ma-địa' là hơn cả.

LƯỢC GIẢI

Người niệm Phật chẳng có một sát-na niệm ngũ dục của thế gian, mới được gọi là Tịnh niệm (tâm niệm trong sạch). Tịnh niệm tương tục như con nhớ mẹ, là miệng niệm tâm nhớ, oai nghi nghiêm chỉnh, nhiếp cả lục Căn, là nhãn chẳng thấy tướng xấu đẹp, nhĩ chẳng nghe tiếng khen chê, tỷ chẳng ngửi mùi thơm thối, thiệt chẳng nếm vị ngon dở, thân chẳng tiếp xúc lạnh, ấm, ý chẳng phân biệt buồn vui, ấy mới được gọi là nhiếp cả lục Căn, cho đến nhất tâm bất loạn, như thế trong Tam-ma-địa, ắt phải thấy Phật.

Nói chẳng nhờ tu tập, tự được khai ngộ, như người ướp hương, chẳng mong mùi hương mà tự có mùi hương, ấy là nguyện lực bất khả tư nghì của Phật Di-đà. Dù nói nhờ nguyện lực của Phật Di-đà, nhưng cần phải có đại nguyện của chính mình để tương ưng với đại nguyện của Phật thì mới được thành tựu.

Đại nguyện nếu chỉ dùng tâm nghĩ miệng nói ấy là nguyện suông, cần phải thực hành đúng theo đại nguyện của chính mình phát ra, mới là nguyện chơn thật, và mới có thể tương ưng với đại nguyện của Phật.

Tác giả bài viết: thichdaophat

Nguồn tin: Tông Phong Tàng Thư

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn