16:00 ICT Thứ sáu, 19/07/2024

Giới Thiệu

Thiền sư Nguyệt Khê

  Sư húy Tâm Viên, hiệu Nguyệt Khê, họ Ngô, tổ tiên là người Tiền Đường tỉnh Triết Giang (TQ), lập nghiệp ở Côn Minh tỉnh Vân Nam, truyền được ba đời đến Sư, cha là Tử Trang, mẹ là Lục Thánh Đức, sanh được năm con, Sư là út. Sư yếu đuối nhưng thích học, sớm đã thông minh đĩnh ngộ, theo học...

Danh mục chính

Liên Kết Trang

TS NGUYET KHE
TS DUC SON
HUE NANG

Trang nhất » Tông Phong Tàng Thư » Sách Hướng Dẫn Tham Thiền » Cội nguồn truyền thừa

Cội nguồn truyền thừa của Thiền tông - phần cuối

Thứ hai - 01/04/2013 18:21 Xem: 1687
Chương III: Hỏi đạo
CHƯƠNG III:  HỎI ĐẠO

Tăng hỏi : Lúc con ngồi tham thiền dứt vọng niệm, nhưng vọng niệm càng dứt càng nhiều, ví như một chén nước, khi đục thì thấy đất cát không rõ, khi lắng thì thấy đất cát rõ ràng. Cho nên khi chẳng dứt vọng niệm, vọng niệm lại ít hơn, hễ dứt vọng niệm thì càng dứt càng nhiều. Trước kia có Thiện-tri-thức bảo con : “Vọng niệm dứt sạch tức là Phật-tánh”, tại sao càng dứt càng nhiều ? Làm thế nào mới dứt sạch được ? Con nhiều nhất dứt được năm phút thì vọng niệm lại khởi nữa, Đức Phật nói : “Pháp cũng là vọng”, tại sao Phật chẳng dứt vọng niệm mà bảo chúng con dứt vọng niệm ? Lại ngồi lâu thì nhức đầu, vậy dụng công như thế nào mới học cách tu của Thiền-tông ? Xin Sư từ bi khai thị.

Sư nói : Ông đã đi lầm đường, niệm khởi niệm diệt chẳng phải Phật-tánh, Phật-tánh là 'như-như bất động', chẳng khởi vọng niệm; khởi vọng niệm là 'nhất niệm vô minh', hễ lay động liền phân làm hai mặt tức là Chánh-niệm và bất-chánh-niệm. Bất chánh niệm là vọng, chánh niệm cũng là vọng, đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, chẳng liên quan với Phật-tánh. Nếu vọng niệm từ bên ngoài đến thì chẳng dính dáng với ông, đâu cần đoạn dứt nó ? Nếu vọng niệm từ bên trong ra thì cũng như nguồn suối luôn luôn có nước ra, dứt rồi lại sanh, sanh rồi lại dứt, đến khi nào mới hết ? Vậy tu hành dứt vọng niệm, lý này thật chẳng thông.

Thật ra kiến, văn, giác, tri có hai mặt : Nhiễm duyên và tịnh duyên đều là vọng niệm của nhất niệm vô minh. Người tu hành suy nghĩ điều lành, hành việc thiện là tịnh duyên; suy nghĩ điều ác, hành việc tà là nhiễm duyên, hai thứ đều là vọng. Đem nhiễm duyên, tịnh duyên dứt sạch, kiến, văn, giác, tri chẳng còn, ấy là chỗ đen tối trống rỗng của vô thỉ vô minh. Nay Phật-tánh bị vô thỉ vô minh che khuất, muốn thấy Phật-tánh ắt phải đập tan vô thỉ vô minh mới thấy được.

Muốn đập tan vô thỉ vô minh, cần phải dùng lục Căn của vọng niệm hướng vào chỗ hầm sâu đen tối nhìn thẳng đi, chớ nên gián đoạn, nhìn đi nhìn lại, khi thời tiết đã đến, “Ồ” lên một tiếng thì vô minh tan rã, cái Bản-thể cùng khắp hư không của Phật-tánh ngay đó liền hiện ra. Sau kiến Tánh thì sanh tử, thiện ác, thị phi từ vô lượng kiếp trọn mâm trình ra, lúc bấy giờ kiến, văn, giác, tri, lục căn, vọng niệm, tất cả đều biến thành Phật-tánh. Phật thuyết Pháp là Phật niệm, chẳng phải vọng niệm, người chưa kiến Tánh mới là vọng niệm.

Mã Tổ nói : “Tham-thiền chẳng thuộc ngồi, chấp ngồi thì bị dính mắc”. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải dụng công, ngồi lâu sẽ bị nhức đầu. Ông cho kiến, văn, giác, tri nghiệp thức là Phật-tánh thì vĩnh viễn chẳng thể kiến Tánh, há chẳng nghe Trường Sa Sầm Thiền-sư nói : “Sao người học Đạo chẳng biết Chơn, chỉ vì xưa nay nhận Thức-thần, nguồn gốc sanh tử từ vô thỉ, si mê cho là Bổn-lai-nhơn (Phật-tánh) ư ?”.

٭

Tăng hỏi : Con dụng công tu Thiền-tông đã nhiều năm, trước kia ở núi Chung Nam, khi tĩnh tọa thân tâm hoàn toàn quên mất, ban sơ trống rỗng được mười phút, sau kéo dài đến hai mươi phút, cái không của thân tâm với cái không của hư không hợp lại, khi ấy thân tâm rỗng không như gương chiếu gương, cảnh giới này phải là minh Tâm kiến Tánh chăng ?

Sư nói : Minh Tâm kiến Tánh là việc vĩnh viễn vô tận, chẳng thể mê trở lại, cảnh giới của ông thấy như ngồi chẳng phải Phật-tánh, ấy là vô-ký-không của Lục-tổ nói, cũng gọi là 'hầm sâu vô minh'. Ông cho khi ngồi thấy cảnh giới này thì ngộ, khi đứng dậy thì mê, vậy bỗng mê bỗng ngộ thì Phật-tánh cũng thành có luân hồi. Theo phương tiện dụng công của ông là cảnh giới Ngoại-đạo & Tiểu-thừa. Ông chớ nên dứt niệm, phải lợi dụng lục Căn hướng vào chỗ cảnh giới mênh mông trống rỗng nhìn thẳng đi, khi công phu thuần thục, cơ duyên bỗng đến, “Ồ” lên một tiếng thì hầm sâu vô minh bị phá tan, liền thấy Phật-tánh. Dụng công như thế này mới hợp với phương pháp của Thiền-tông.

٭

Tăng hỏi : Trước kia con ở Đại Triệt Đường trong chùa Kim Sơn, khi tĩnh tọa dụng công, chẳng chấp có cũng chẳng chấp không; nếu chấp có Phật-tánh thì ngoài pháp sanh tâm, nếu chấp không có Phật-tánh là phế bỏ nhân quả, theo con có với không đều chẳng chấp, cũng chẳng dứt niệm, vậy hợp với cách dụng công của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ông chẳng chấp Có, Không là tác dụng suy nghĩ của kiến, văn, giác, tri, với Phật-tánh trọn chẳng dính dáng. Phật-tánh là như-như bất động, ông phải buông bỏ cái niệm “chẳng chấp có chẳng chấp không” ấy, rồi đề thoại-đầu khởi nghi-tình, khi công phu đến mức, hễ 'vô thỉ vô minh' được phá tan, liền thấy Phật-tánh.

٭

Tăng hỏi Lục-tổ nói chẳng suy nghĩ thiện ác thì có thể minh Tâm kiến Tánh, con hiện nay chẳng suy nghĩ thiện ác, tại sao không được kiến Tánh ?

Sư nói : Lục-tổ nói “Chẳng suy nghĩ thiện ác, đang lúc ấy ai là bản lai diện mục của Thượng-tọa Minh ?” Ý của Lục-tổ là bảo ngay chỗ chẳng suy nghĩ thiện ác ấy phát khởi nghi-tình tham cứu thì được thấy bản lai diện mục. Ông chỉ là chẳng suy nghĩ thiện ác, không có tham cứu thì đâu thể kiến Tánh được ?

٭

Có Cư-sĩ hỏi : Phật-tánh vô sanh, vậy Phật-tánh từ chỗ nào đến ? Nếu Phật-tánh từ vô sanh đến lúc đang dụng công, khởi niệm là sanh, niệm dứt rồi là chẳng sanh, tức là Phật-tánh vô sanh, dụng công như thế này hợp với cách tu của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Phật-tánh là như-như bất động, bổn lai vô sanh nên vô diệt. Theo lời giải thích của ông thì Phật-tánh biến thành có sanh có diệt rồi, dụng công như thế này giống như Lão-tử nói “Vạn vật sanh nơi hữu, hữu sanh nơi vô”, ấy là luân hồi. Phật-tánh là muốn siêu thoát luân hồi, đâu còn muốn chui vào luân hồi như ông vậy ? Dụng công như thế thành người Tiểu-thừa, Nhị-thừa, nhà Lý-học, chẳng hợp với Thiền-tông. Vô-sanh của ông nói tức là hầm sâu vô minh, ông hãy dùng niệm hướng vào chỗ vô sanh phát khởi nghi-tình nhìn thẳng đi, như ngọn dao đâm vào, phá tan vô thỉ vô minh, liền thấy Phật-tánh, tức là chứng 'vô-sanh Pháp-nhẫn'. Vô-sanh Pháp-nhẫn nghĩa là Phật-tánh chẳng sanh chẳng diệt, vạn tượng trang nghiêm, muôn đức tròn đầy, khi ấy vũ trụ vạn vật tất cả đều biến thành Phật-tánh.

٭

Tăng hỏi : Lúc con ở Thiền đường chùa Cao Mân, một hôm đang tĩnh tọa, thân tâm vọng niệm tạm dứt sạch, bỗng thấy một tia sáng màu trắng, đại khái có hai phút mới tan mất. Lúc sau cách vách tường thấy vật, có một lần qua sông bị trôi xa năm dặm gặp người cứu, chẳng bị chết chìm; có một lần hai tay ôm cục đá sáu trăm cân chẳng thấy phí sức; có một lần tĩnh tọa nhập định bảy ngày chẳng ăn uống; có một lần nhập định hai mươi mốt ngày chẳng ăn cơm. Những cảnh giới kể trên có phải là thần với ngộ đạo chăng ?

Sư hỏi : Nay ông cách tường còn thấy vật chăng ? Còn có thể bảy ngày chẳng ăn cơm và ôm lên cục đá sáu trăm cân được chăng ?

Tăng nói : Hiện nay thì không thể được.

Sư nói : Tham-thiền ngộ đạo là muốn minh Tâm kiến Tánh, liễu thoát sanh tử. Trong Phật-tánh vốn sẵn đủ ngũ Nhãn, lục Thông, chẳng cần cầu bên ngoài; nếu người đã kiến Tánh thì đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, cuộc sống hằng ngày đều ở trong Định. Thuở xưa Ngoại-đạo có một phương pháp bí truyền, mỗi ngày uống một tách mật ong hoặc nước muối, có thể luôn bảy ngày chẳng ăn cơm. Ông là Phật-tử, sao lại học Ngoại-đạo tà-ma ?! Nay ông đem tư tưởng cảnh giới Ngoại-đạo đã kể trên đều quăng hết xuống biển, trở lại dụng công tham cứu, khi thân tâm diệt chớ nên dứt hẳn tư tưởng tham cứu, cần phải tham mãi, khi cơ duyên đến, “Ồ” lên một tiếng thì vô thỉ vô minh  phá tan, liền được kiến Tánh. Phật-tánh là Đại-định, đâu có xuất nhập ?!

Tăng nghe Sư nói, cảm kích rơi lệ, lễ tạ rồi ra đi.

٭

Tăng hỏi : Khi con dụng công, quán xét thế giới thân tâm đều là giả là không, con lìa không với giả, đem tâm niệm ngưng nơi chính giữa của không với giả, dụng công như thế này hợp với pháp tu của Thiền-tông không ?

Sư nói : Dụng công như thế chẳng hợp cách tu của Thiền-tông, giữa không với giả là tương đối, Phật-tánh là tuyệt đối. Ông đem tâm niệm ngưng nơi khoảng giữa, khoảng giữa chẳng phải Phật-tánh. Ông hãy đem tâm niệm ngưng nơi khoảng giữa này nhìn thẳng vào hầm sâu vô minh (tức là khởi nghi-tình), khi vô minh tan rã mới được thấy Phật-tánh, ấy mới là phương pháp dụng công của Thiền-tông.

٭

Cư-sĩ hỏi : Xưa nay con tu Duy Thức Quán, theo Duy Thức, Trí với Thức chứa trong Thức thứ tám, nay con dùng đậu trắng dụ cho trí, đậu đen dụ cho Thức. Sức Trí mạnh thì thức biến thành Trí, sức của thức mạnh thì trí biến thành Thức, đậu trắng nhiều hơn đậu đen tức là sức Trí mạnh hơn, đậu đen nhiều hơn đậu trắng tức là sức của Thức mạnh hơn, trí huân thức, thức huân trí, dụng công nhiều thì đậu trắng nhiều hơn đậu đen, dụng công ít thì đậu đen trở lại nhiều hơn đậu trắng, vậy hợp với cách tu của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ông dụng công như thế vĩnh viễn chẳng thể kiến Tánh. Chủng tử của trí với thức chứa trong Thức thứ tám là đã sẵn đủ từ vô lượng kiếp, dẫu cho ông đem tất cả thức biến thành trí, cái trí này chẳng phải Phật-tánh, Phật-tánh là Trí-thể của Pháp-giới, chẳng có biến đổi, chẳng thọ huân nhiễm. Ông đã phát tâm học Phật, mục đích là muốn liễu thoát sanh tử, phải thấy Trí-thể của Pháp-giới mới là cứu cánh. Trí-thể của Pháp-giới tức là Phật-tánh, Thiền-tông gọi là 'Bản lai diện mục', ông nên dùng Tiền-ngũ-thức chuyển Thức thứ sáu, Thức thứ sáu chuyển Thức thứ bảy, Thức thứ bảy chuyển Thức thứ tám, Thức thứ tám chuyển Bạch-tịnh-thức (hầm sâu vô minh), khi “Ồ” lên một tiếng, Bạch-tịnh-thức tan rã, bèn thấy Trí-thể của Pháp-giới. Diệu-dụng của Trí-thể Pháp-giới hiện ra thì Thức thứ tám chuyển thành 'Đại viên cảnh Trí', Thức thứ bảy chuyển thành 'Bình đẳng tánh Trí', thức thứ sáu chuyển thành 'Diệu quan sát Trí', Tiền-ngũ-thức chuyển thành 'Thành sở tác Trí', như thế mới vĩnh viễn là Trí, chẳng thể trở lại làm Thức. Dụng công như thế này mới hợp với Chánh-pháp, theo cách tu của ông bỗng trí, bỗng thức, trở đi trở lại thì khi nào mới xong ?

٭

Tăng hỏi : Ý nghĩa chữ Phật là Giác, chỉ cần trong tâm luôn luôn giác ngộ chẳng mê tức là minh Tâm kiến Tánh, như thế hợp với cách dụng công của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ý nghĩa chữ Phật là Đại-giác, là cái Giác tuyệt đối, tìm sự mê ngộ trọn bất khả đắc. Cái giác của ông nói là cái giác của kiến, văn, giác, tri, là tác dụng của bộ não, thuộc về tương đối. Ông luôn luôn muốn giác là dùng bộ não để làm việc, dụng công như thế vĩnh viễn chẳng được kiến Tánh. Ông nên dùng cái tư tưởng Giác-chiếu ấy nhìn thẳng vào hầm sâu vô minh, khi vô minh tan rã, liền thấy Phật-tánh. Sau khi kiến Tánh, giác và mê trong bộ não đều biến thành Phật-tánh. Nên Duy-ma-cật nói : “Pháp lìa kiến, văn, giác, tri; nếu hành theo kiến, văn, giác, tri thì chẳng phải cầu Pháp”.

٭

Tăng hỏi : Cách con dụng công, đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả cuộc sống tiếp xúc hàng ngày đều chẳng chấp trước; ví như ăn cơm chẳng chấp trước ăn cơm, mặc áo chẳng chấp trước mặc áo, nói chuyện chẳng chấp trước nói chuyện, tất cả tiếp xúc chẳng chấp trước tiếp xúc, như thế thì được đại giải thoát đúng như phá chấp trước của Phật nói. Vậy cái chẳng chấp trước của con phải minh tâm kiến tánh chăng ? Hợp với lý Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Phật nói phá chấp trước là phá chấp trước có tu Tứ-đế của Tiểu-thừa, ấy là Hóa-thành chẳng phải Bửu-sở, khích lệ họ tu Nhị-thừa; Phật lại phá Nhị-thừa chớ nên chấp trước Thập Nhị Nhân Duyên, lọt vào Không-chấp, ấy chỉ là phương tiện tạm thời, chưa thể kiến Tánh, cần tu Lục-độ của Đại-thừa mới được kiến Tánh. Cái phá chấp trước của Phật là bảo Tiểu-thừa, Nhị-thừa chớ chấp trước Ngã-chấp, Pháp-chấp, Không-chấp, chẳng phải muốn họ giữ cái “không chấp trước” ở trong bộ não. Cái chẳng chấp trước của ông tức là chấp trước, nếu chẳng chấp trước phân biệt, làm sao nhận được mặc áo nói chuyện, ăn cơm ? Nói tóm lại:Cái chẳng chấp trước của ông đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, thật ra đối với bản thể của Phật-tánh, phàm sanh, tử, hữu, vô… mỗi mỗi danh tướng đều chẳng có chỗ nương tựa, như thế mới là chơn thật chẳng chấp trước. Huỳnh Bá Thiền-sư nói : “Suốt ngày ăn cơm chưa từng ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo chưa từng mặc một sợi chỉ, suốt ngày đi đường chưa từng dẫm nửa tấc đất”, như thế này mới có thể nói : “Được Đại-giải-thoát”. Sau khi kiến Tánh thì tất cả tư tưởng chấp trước hay chẳng chấp trước đều biến thành Phật-tánh, đi, đứng, nằm, ngồi đều là Diệu-dụng của Phật-tánh, khi ấy chẳng cần ông nghĩ đến chẳng chấp trước, nó tự nhiên chẳng chấp trước. Bản thể Phật-tánh mới là thật chẳng chấp trước, theo kiến, văn, giác, tri thì phải có chấp trước. Nay ông nên đem cái niệm chẳng chấp trước ấy đề thoại-đầu khởi nghi-tình, nhìn thẳng chỗ đen tối mịt mù là cái gì, đi, đứng, nằm, ngồi chớ nên gián đoạn, cơ duyên thuần thục “Ồ” lên một tiếng, hầm sâu đen tối phá tan, liền thấy bổn lai Phật-tánh, tức là được giải thoát và chẳng chấp trước rồi.

٭

Tăng hỏi : Con dụng công tham-thiền luôn luôn chẳng lìa cái này, “Cái này” tức là thoại-đầu, như tham 'Niệm Phật là ai ?', đi, đứng, nằm, ngồi suốt ngày cũng chẳng lìa câu “Niệm Phật là ai ?” này, tại sao dụng công nhiều năm mà chẳng minh Tâm kiến Tánh ?

Sư nói : Ông dụng công như thế là niệm-thoại-đầu, chẳng phải tham-thoại-đầu, tham-thoại-đầu phải hướng vào nội tâm tham cứu, tức là khởi nghi-tình, đâu phải dùng miệng niệm mà được kiến Tánh, Phật-tánh vốn là Phật, Phật chẳng niệm Phật, nay ông nên dùng cái tư tưởng 'niệm thoại đầu' này hướng vào chỗ Phật chẳng niệm Phật nhìn thẳng đi, xem coi là cái gì, đi, đứng, nằm, ngồi chớ nên gián đoạn, một hôm hầm sâu vô minh bị phá tan, liền được kiến Tánh.

٭

Tăng hỏi : Con tham-thiền dụng công “Muôn pháp về một, một về chỗ nào ?” Đem muôn niệm gom thành một niệm, một niệm này rõ ràng tinh minh, vậy phải là kiến Tánh chăng ?

Sư nói : Muôn niệm từ kiến, văn, giác, tri sanh khởi, ông đem muôn niệm gom thành một niệm, một niệm này cũng là kiến, văn, giác, tri, với Phật-tánh trọn chẳng dính dáng, ông nên dùng cái niệm “muôn pháp về một” nhìn coi một về chỗ nào ? Chớ nên gián đoạn, hễ cơ duyên đến thì 'hầm sâu vô minh' tan rã, liền thấy Phật-tánh. Khi kiến Tánh rồi, như người uống nước, lạnh nóng tự biết, chẳng cần hỏi người.

٭

Tăng hỏi : Con dụng công tham câu thoại-đầu “Giảng kinh là ai ?” Con cho rằng giảng Kinh thuyết Pháp là dùng vọng niệm của lục căn mà giảng, nghe cũng dùng vọng niệm của lục Căn mà nghe, nếu đem lục Căn đoạn dứt thỉ giảng chẳng thể giảng, nghe chẳng thể nghe. Vậy là minh Tâm kiến Tánh chăng ?

Sư nói : Lục Căn có hai cái dụng là kiến, văn, giác, tri;lục Căn không nên đoạn dứt, nếu minh Tâm kiến Tánh thì lục căn biến thành Ứng-thân. Nay ông chớ nên đoạn dứt lục Căn, phải đem cái niệm đoạn dứt lục Căn ấy dùng để tham cứu 'Bổn lai diện mục', Phật-tánh vốn không có lục Căn, nên chẳng cần dứt nó, dụng công như thế mới hợp với cách tu của Thiền-tông. Theo cách tu của ông là phương pháp Tiểu-thừa, chẳng được cứu cánh.

٭

Tăng hỏi : Con tham câu thoại-đầu là “Trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào bổn lai diện mục ?” Con cho là trước khi cha mẹ chưa sanh là thanh thanh tịnh tịnh, vì có vọng niệm mới đến đầu thai, nếu dứt hết vọng niệm thì được khôi phục cái thanh tịnh của bổn lai diện mục kia, như vậy có hợp với lý của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Trước khi cha mẹ chưa sanh chẳng phải bổn lai diện mục, ấy là Thân-trung-ấm, một niệm bất giác mới đến đầu thai; nếu đầu thai là bổn lai diện mục thì Phật-tánh cũng là luân hồi, chẳng phải cứu cánh. Nay ông dứt hết vọng niệm, đến cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh (vô thỉ vô minh), cần phải khởi nghi-tình nhìn thẳng cảnh giới này, nhìn đến sơn cùng thủy tận, hầm sâu vô minh phá tan, tức là bản lai diện mục. Bản lai diện mục chẳng khởi vọng niệm, vọng niệm từ kiến, văn, giác, tri đã biến thành 'bản lai diện mục'rồi, vậy mới được gọi là minh Tâm kiến Tánh.

٭

Tăng hỏi : Con dụng công theo kinh Đại Bát-nhã, trong Kinh nói : “Kiến vô sở kiến tức Chơn-kiến, tri vô sở tri tức Chơn-tri, tất cả trí huệ trong sạch, chẳng hai chẳng khác, chẳng phân biệt hai và chẳng hai, cũng chẳng đoạn diệt”. Con dụng công như thế. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả tiếp xúc, lúc thấy chẳng phân biệt sở thấy, lúc biết chẳng phân biệt tâm biết, tư tưởng chẳng cần dứt sạch, chỉ cần không phân biệt, vậy phải là minh Tâm kiến Tánh chăng ? Hợp với lý Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ông thật quá ngu dại, mấy lời này trong kinh Bát-nhã là lời của người đã kiến Tánh, lời ấy phát huy từ trong Trí huệ Bát-nhã, nói “Kiến vô sở kiến tức Chơn-kiến” là thấy vũ trụ vạn vật đều là Phật-tánh, khi đã kiến Tánh, khởi tâm động niệm, suy nghĩ đều là Phật-tánh. “Tất cả trí huệ trong sạch, chẳng hai chẳng khác, chẳng phân biệt hai và chẳng hai, cũng chẳng đoạn diệt” là nói khi kiến Tánh rồi, khởi tâm động niệm đều chẳng lìa Phật-tánh, tất cả chẳng hai chẳng khác chẳng đoạn, những lời này là người đã kiến Tánh mới được nói vậy. Ý Kinh nói vũ trụ vạn vật đều là Trí-huệ, khởi tâm động niệm đều là Trí-huệ, trong Kinh nói : “Tất cả sắc vô biên, nên Bát-nhã cũng vô biên”, Bát-nhã dịch là Trí-huệ, cách dụng công của ông phân biệt và chẳng phân biệt đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, với Phật-tánh chẳng dính dáng. Nếu thật chẳng phân biệt, đâu biết mặc áo ăn cơm. Dụng công như ông muôn kiếp chẳng thể kiến Tánh. Ông nên đem cái niệm chẳng phân biệt ấy sửa lại là “đời này quyết định phải thấy Bát-nhã Phật-tánh” rồi khởi nghi-tình nhìn thẳng đi, khi nhân duyên đến, hầm sâu vô minh bị phá tan thì được thấy Bát-nhã của Phật-tánh, rồi mới thấu rõ cái lý “Kiến vô sở kiến tức Chơn-kiến, tri vô sở tri tức Chơn-tri” vậy.

٭

Tăng hỏi : Con ở núi Chung Nam bốn mươi mấy năm, dụng công như thế này : Niệm đã sanh là vọng niệm, niệm chưa sanh là Phật-tánh Chơn-tâm, mỗi ngày khởi niệm động niệm mỗi mỗi rõ ràng, lúc niệm chẳng khởi thì tịch mà chiếu, lúc động niệm thì chiếu mà thường tịch, cũng đều mỗi mỗi rõ ràng, dụng công như thế hợp với cách tu của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ông tu nhiều năm là bậc lão Tôn-túc, nhưng dụng công như thế thật là sai lầm lớn. Ông cho nghiệp-thức của kiến, văn, giác, tri là Phật-tánh, Phật-tánh như như bất động, đâu thể khởi vọng niệm ? Cái tịch mà thường chiếu với cái chiếu mà thường tịch mỗi mỗi rõ ràng của ông nói, đều là tác dụng của bộ não, với Phật-tánh trọn chẳng dính dáng, nay ông nhận giặc làm con, Phật nói bọn này thật đáng thương xót ! Ông nên đem cái niệm mỗi mỗi rõ ràng đó nhìn thẳng chỗ hầm sâu vô minh, khi nhân duyên đến, hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy bổn lai Phật-tánh. Khi kiến Tánh rồi, khởi niệm động niệm, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch thảy đều là Phật-tánh, chẳng cần phân biệt nữa ?.

٭

Tăng hỏi : Người xưa nói “Nhận lấy Tự-tánh, bổn lai thành Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc Đốn, Tiệm, vạn đức viên mãn, thể tự như-như”. Con từng theo ý này dụng công, một niệm chẳng khởi tức là Phật-tánh, chẳng nhờ tu trì, như thế có phải minh Tâm kiến Tánh chăng ?

Sư nói : “Lời của người xưa nói ấy là lời đã kiến Tánh, người chưa ngộ chẳng thể dùng suy nghĩ để đoán mò. Ông cho một niệm chẳng khởi tức là như Phật-tánh, nhưng một niệm chẳng khởi chỉ là tạm thời, chẳng phải Phật-tánh, ông nên khởi một niệm này hướng vào chỗ chẳng khởi niệm nhìn thẳng, đến khi công phu thuần thục, “Ồ” lên một tiếng, 'vô thỉ vô minh' bịphá tan, liền thấy Phật-tánh, mới biết tự Tâm vốn là Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc đốn & tiệm, cảnh giới này mới thật là vạn đức viên mãn”.

٭

Tăng hỏi : Cách dụng công của con là ban đêm bất-đảo-đơn, đến bốn giờ sáng thì buồn ngủ, ban ngày dụng công thì theo phương pháp của Cổ-đức nói “Chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm”, luôn luôn chiếu cố một niệm, một niệm mê rồi liền mau mau đề khởi, dụng công như thế hợp với pháp Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Vọng niệm khởi là từ kiến, văn, giác, tri, ông muốn giác ngộ cũng phải dùng kiến, văn, giác, tri, cho nên mê với ngộ chẳng ngoài tác dụng kiến, văn, giác, tri; nơi phạm vi của kiến, văn, giác, tri chẳng liên quan với Phật-tánh. Trong bản thể Phật-tánh chẳng có mê với giác, ông dùng cái niệm “Chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm” ấy nhìn ngay chỗ mịt mù đen tối, nhìn đến sơn cùng thủy tận, được thấy bản thể Phật-tánh mới biết rõ mê ngộ trọn chẳng dính dáng, khởi niệm diệt niệm đều là tác dụng của Phật-tánh. Bất-đảo-đơn có ảnh hưởng sức khỏe, buồn ngủ thì phải ngủ, có sức khỏe dụng công mới tốt hơn.

٭

Tăng hỏi : Cách dụng công của con là theo kinh Lăng Nghiêm nói : “Tri kiến lập tri là căn bản của vô minh, tri kiến vô kiến ấy là Niết-bàn”. Con cho rằng tri kiến lập tri là ấn tượng trong bộ não, đã gieo hạt giống tức là căn bản vô minh, tri kiến vô kiến là nói cái tâm giống như cái gương trơn, vật gì in vào cũng không dính, vậy tâm không trụ tức là Niết-bàn.

Sư nói : “Tri kiến lập tri tức là căn bản của vô minh” là nói người chưa kiến Tánh tất cả đều do kiến, văn, giác, tri làm chủ, tất cả tri kiến lập ra đều là 'căn bản vô minh'. “Tri kiến vô kiến ấy tức Niết-bàn” là nói người đã kiến Tánh rồi thì Phật-tánh làm chủ, tất cả tri kiến đều biến thành Phật-tánh, giống như hai câu Kinh “Kiến vô sở kiến tức Chơn-kiến, tri vô sở tri tức Chơn-tri” vậy. Cách dụng công của ông nói chẳng trụ chẳng chấp trước, cái tâm muốn chẳng trụ chẳng chấp trước đó tức là trụ, là chấp trước rồi. Sau khi kiến Tánh, trụ và chấp trước đều là Phật-tánh, cho nên chấp trước và chẳng chấp trước chẳng dính dáng với sự thành Phật, ông nên dùng cái niệm chẳng trụ chẳng chấp trước ấy chuyên tâm nhìn thẳng đi, hễ công phu đến mức, liền thấy Phật-tánh, lúc ấy mới thấu rõ tất cả tri kiến đều là Phật-tánh.

٭

Cư-sĩ hỏi : Con cảm thấy con người ở đời làm việc thiện chớ nên cầu phước báo, con làm việc thiện chẳng có ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, như thế phải minh Tâm kiến Tánh chăng ?

Sư nói : Kinh Hoa Nghiêm nói “Quên  mất tâm Bồ-đề tu các pháp thiện ấy là nghiệp Ma”. Ông làm việc thiện chẳng cầu phước báo đâu phải minh Tâm kiến Tánh ? Làm việc thiện là bổn phận nên làm của con người, làm thiện thì được phước báo là chẳng lìa nhân quả, trong Phật-tánh thì thiện với ác trọn bất khả đắc, phải thấy Phật-tánh mới là minh Tâm kiến Tánh, ông chẳng cầu minh Tâm kiến Tánh mà chuyên làm việc thiện, đâu thể liễu thoát sanh tử ? Ông hãy dùng cái niệm làm việc thiện ấy hồi quang phản chiếu, ngay đó nhìn thẳng đi, khi thấy được bản thể Phật-tánh mới là liễu thoát sanh tử.

٭

Cư-sĩ hỏi : Con dụng công theo kinh Niết-bàn nói : “Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui”. Lúc đang dụng công, cảm thấy vũ trụ vạn vật đều là sanh sanh diệt diệt, nếu đem tư tưởng dứt sạch, chẳng khởi một niệm thì tất cả đều chẳng sanh diệt, tức là tịch diệt làm vui, dụng công như thế hợp với pháp Thiền-tông chăng ?

Sư nói : “Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt” là nói người chưa kiến Tánh, tất cả đều do kiến, văn, giác, tri làm chủ, Phật-tánh bị vô minh che khuất, nên mới có sanh tử luân hồi. “Sanh diệt diệt rồi” là nói hầm sâu vô minh đã phá tan thì thấy Phật-tánh. “Tịch diệt làm vui” là nói sau khi thấy Phật-tánh, tất cả đều biến thành Phật-tánh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng động chẳng tịnh. Theo cách dụng công của ông lúc thì sanh diệt, lúc thì tịch diệt, trở đi trở lại xoay chuyển không ngừng, muôn kiếp chẳng thể kiến Tánh. Ông chớ nên diệt niệm, vẫn nên khởi một Chánh-niệm (nghi-tình) ngay đó nhìn thẳng đi, hễ hầm sâu vô minh phá tan, liền thấy tịch diệt của Phật-tánh, mới biết Phật-tánh vốn chẳng sanh diệt, như thế mới là phương pháp dụng công của Thiền-tông.

٭

Tăng hỏi : Con dụng công tu hồi quang phản chiếu, từ Ý-căn khởi niệm phản chiếu niệm, niệm niệm rõ ràng, vậy hợp với pháp tu của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Khởi niệm là do kiến, văn, giác, tri khởi, hồi quang phản chiếu cũng là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, ông dùng Ý-căn quán xét giác và mê, đều ở trong phạm vi kiến, văn, giác, tri. Phật-tánh là như như bất động, giác và mê trọn chẳng dính dáng. Ông nên đem cái niệm hồi quang phản chiếu giác và mê ấy ngay đó nhìn thẳng chỗ đen tối mịt mù, khi hầm sâu vô minh phá tan, liền thấy Phật-tánh, mới biết giác và mê trọn chẳng dính dáng.

٭

Tăng hỏi : Con dùng hai câu “Diệu hữu chơn không, chơn không diệu hữu” để dụng công; người Tiểu-thừa lọt nơi hữu, Trung-thừa lọt nơi không, con cho rằng Phật-tánh nói là hữu cũng là không, nói là không cũng là hữu, chẳng thể nói là không, cũng chẳng thể nói là hữu, tức là phi không phi hữu của Trung-đạo, như thế hợp với lý của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Ông dụng công như thế muôn kiếp chẳng thể kiến Tánh. Không với hữu là tác dụng kiến, văn, giác, tri của bộ não, cách ông nói là hai bên đều chẳng cứu cánh, giống như lý “Mập mờ nhấp nhoáng, trong đó có tinh” của Lão-tử nói. Kỳ thật Phật-tánh vốn là sẵn sàng, 'Diệu hữu chơn không, chơn không diệu hữu' đối với Phật-tánh trọn chẳng dính dáng. Ông cho “Không” và “Hữu” tác dụng của kiến, văn, giác, tri là Phật-tánh đó là sai, ông nên đem cái niệm hay nhận diệu hữu chơn không ấy ngay đó nhìn thẳng chỗ hầm sâu đen tối, khi hầm sâu vô minh phá tan thì tất cả đều là Phật-tánh, còn nói chi “Diệu hữu chơn không” nữa ?

٭

Tăng hỏi : Con theo cái lý “Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu được hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền” trong kinh Hoa Nghiêm để dụng công. Con cho rằng vũ trụ vạn hữu đều có sanh có diệt, nếu đem tư tưởng dứt hết thì chẳng sanh chẳng diệt, tức là Phật-tánh, dụng công như thế hợp lý Thiền-tông chăng ?

Sư nói : Lời trong kinh Hoa Nghiêm là lời của người đã Ngộ, nếu ông được kiến Tánh thì chư Phật với ta chẳng khác. Người xưa nói : “Chẳng những ta nay tự liễu đạt, Hằng-sa chư Phật thể cùng đồng”. Ông dụng công như thế này là sai lầm. Ông nói tư tưởng dứt là Phật, tư tưởng khởi là chúng sanh, tức là Phật vẫn có luân hồi, sai lầm biết bao ! Nay ông chớ nên dứt niệm, nên khởi một niệm hướng vào nguồn gốc chẳng sanh diệt ngay đó nhìn thẳng đi, hễ hầm sâu vô minh tan rã thì thấy tất cả đều là Phật-tánh, tức là chư Phật thường hiện tiền rồi.

٭

Tăng hỏi : Kinh Lăng Nghiêm nói “Nếu được chuyển vật tức đồng Như-lai”, con cho rằng con người trong vũ trụ thảy đều bị vật chuyển, cho nên có sanh diệt luân hồi, sanh diệt là xuất phát từ vọng niệm, nếu chuyển được vọng niệm thì chuyển được vạn vật, tức đồng Như-lai. Cách dụng công của con là đem một niệm sơ khởi luôn luôn tĩnh giác không cho nó mê muội, như thế hợp với sự tu hành của Thiền-tông chăng ?

Sư nói : “Nếu được chuyển vật tức đồng Như-lai” là lời của người đã ngộ, hễ ánh sáng của Phật-tánh chiếu khắp thì kiến, văn, giác, tri, ngũ Uẩn, lục Căn, thập nhị Xứ, thập bát Giới, nhị thập ngũ Hữu, ba mươi bảy phẩm trợ Đạo, mỗi mỗi khởi tâm động niệm, cho đến trần lao phiền não, núi sông đất đai, vũ trụ vạn vật, tất cả đều biến thành Phật-tánh, nên Kinh nói : “Ngũ Uẩn lục Trần đều là Chơn-tâm diệu minh của Như-lai, núi sông, đất đai đều là Chơn-tâm diệu minh của Như-lai”. Phật-tánh mới có thể chuyển vạn vật, hễ được chuyển thì vĩnh viễn viên mãn, cái chuyển vật của ông là chuyển bằng bộ não, chuyển đi chuyển lại khi nào mới hết ? Vậy làm sao kiến Tánh được ? Ông nên dùng cái niệm chuyển vạn vật ấy ngay đó nhìn thẳng đi, hễ hầm sâu vô minh phá tan thì thấy vạn vật với Như-lai chẳng hai chẳng khác”.

٭

Tăng hỏi : “Cái nhân của các khổ, do tham dục làm gốc, nếu diệt hết tham dục, liền ra khỏi luân hồi”. Con dụng công theo bốn câu này, tham dục xuất phát từ vọng tưởng, nếu vọng tưởng dứt sạch thì chẳng có tham dục, liền được thoát khỏi cái khổ của luân hồi, dụng công như thế hợp với lý Thiền-tông chăng ?”

Sư nói : Bốn câu này là Pháp-môn dụng công của Tiểu-thừa, vì trong tâm người Tiểu-thừa phiền não tham dục quá nhiều, nên Phật bảo trừ tham dục trước, nhưng đó chỉ là Hóa-thành, chẳng phải Bửu-sở, ông chớ nổi niệm muốn dứt sạch vọng tưởng, nên đem cái niệm diệt tham dục ấy ngay đó nhìn thẳng đi, hễ hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy bản thể Phật-tánh, mới biết Phật-tánh vốn trong sạch chẳng có tham dục. Người hành đạo Bồ-tát mong chúng sanh thành Phật, ham muốn chúng sanh lìa biển khổ, ấy là tham-dục-chánh, sau khi minh Tâm kiến Tánh thì tham-dục-chánh là Phật-tánh, tham dục bất chánh cũng là Phật-tánh, Tiểu-thừa và Đại-thừa ở trong Phật-pháp xê xích tơ hào thì cách xa ngàn dặm, ông nên theo phương pháp dụng công của Đại-thừa mới có thể đến nơi Bửu-sở./.
 

Tác giả bài viết: Liễu Phàm

Nguồn tin: Tông Phong Tàng Thư

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn